Supriyono, Supriyono, Universitas Negeri Malang, Indonesia